Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

ข่าวเด่น/อบรมสัมมนา

 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc6.html

 • ประชาสัมพันธ์การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 5th Southeast Asian Vegetarian Congress (SEAVC2012) ณ โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ 23 - 25พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 1 กันยายน 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.trf.or.th/images/stories/newsimages/2012-newsdocuments/brochure-seavc2012.pdf

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" 21-23 ธ.ค. 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.biotec.or.th/rice2012/

 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 3 นวัตกรรมเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ (Meat and Meat Products Innovation for Functional Food) วันที่ 21-22 มิ.ย. 2555 ณ ห้อง Phoenix 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trf.or.th/trfexpo2012/images/Documents/21062555-phoenix6.pdf

 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 10 (MST2012) ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ(Amari Atrium Bangkok) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mst2012.com/

 • งาน 14thFood Innovation Asia Conference 2012 ในหัวข้อ Green and Sustainable Food Technology for All ในวันที่ 14-15 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx

 • งาน 14th Food Innovation Asia Conference 2012 ในหัวข้อ Green and Sustainable FoodTechnology for All ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ (เปิดรับบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานภายในวันที่ 17เมษายน 2555) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.asp

 • การประชุมนานาชาติ International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology ในวันที่ 4-6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.kku.ac.th/MTBA2012/

 

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ในทุกขอบข่าย และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไก เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจาดเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและ ระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim

 

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคในการตรวจวัดอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และดัชนีภาวะเครียดออกซิเดชัน ในวันที่ 14 - 15 พ.ค. 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=946:2012-02-14-09-51-21&catid=63:2010-09-16-03-44-31&Itemid=91

 

 

 • การจัดประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 เม.ย. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=892:-6-&catid=59:2010-09-16-03-40-08&Itemid=86

 

 • จุลสาร TRF Policy Brief ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2554 การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ด้านสิ่งแวดล้อม: ประเด็นเพื่อพิจารณา สรุปและเรียบเรียงโดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) จากเอกสาร "การเตรียมความพร้อมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ด้านสิ่งแวดล้อม: ข้อเสนอแนะและบทเรียนจากต่างประเทศ" ของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://prp.trf.or.th/ContentView.aspx?id=157&page=1

 

 • The 15th AAAP Animal Science Congress: Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 26-30 พย. 55 (http://aaap2012.ku.ac.th/)

 

 • The 3rd International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2012) ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ 7-8 เม.ย. 55 (http://www.icbfs.org/cfp.htm)

 

 • The 4th International Conference on Water Resources and Renewable Energy Development in Asia (Asia 2012) ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ 26-27 มี.ค. 55 (http://www.hydropower-dams.com/asia-2012.php?c_id=89)

 

 • The 2nd Annual International Conference on advances in biotechnology (BIOTECH 2012) ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 12-13มี.ค. 55 (http://www.advbiotech.org/CallforPapers.html)

 

 

 • International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2012): Learning Innovation and Technology in The 21st Century ณ โรงแรมเมอร์คิว ป่าตอง จ.ภูเก็ต 29 ก.พ.-2 มี.ค. 55 (http://www.iclist2012.fiet.kmutt.ac.th/call.html)

 

 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 55 (http://annual.psd.ku.ac.th/)

 

 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 25-27 ม.ค. 55 (http://www.surf.su.ac.th/)

 

 

 • การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 23-24 ม.ค. 55 (http://ag.kku.ac.th/agfair-2012/Conference-13/present.php)

 

 

 • การสัมมนาเรื่อง "เคล็ดลับในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ" วันที่ 25 ก.พ. 2554 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ใกล้ทางขึ้นทางด่วนดินแดง

 

 • การสัมมนาเรื่อง “Technology and Innovation management for sustainable development in a disruptive time” ในวันที่ 16-17 มิ.ย. 2554  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability" ในวันที่ 14-17 ก.ย. 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค  กรุงเทพฯ

 

 • งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Managing People for Sustainability ระหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย. 2554 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาศที่ในหลวงทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบเจ็ดรอบ

 

 • งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2011 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มี.ค. 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

 

 • งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB2011) ระหว่างวันที่ 27-28  ต.ค. 2554  ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสปาร์ค  กรุงเทพฯ

 

 • สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดหัวข้อ “Contemporary Chemistry for Sustainability and Economic Efficiency” เป็น Theme หลักของการประชุม 14ACC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยที่มีความทันสมัยประสบการณ์และทัศนคติระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษารวมทั้งผู้สนใจซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เห็นความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องความใส่ใจต่อสุขภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อให้เยาวชนตระหนักเห็นความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ จึงจัดให้มีการประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหาร  Siam University Food Innovation Contest ในงานนิทรรศการ “สยามนิทัศน์และตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี 2553” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

 

 • นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวเสาวลักษณ์  สุนทรศรีนุวัตร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2553   ซึ่งทุนของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

 

 • คณะวิทยาศาสตร์ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยนายนรวิชร์ อินจับ และเพื่อนร่วมทีม นางสาวนิลาวัณ์ จอดนอก และนางสาวขวัญดาว ศิริรัตนศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลการประกวด ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคว้ารางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา นับเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกครั้งให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดผลงานดีๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีระดับชาติต่อไป   คณะวิทยาศาสตร์ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยนายนรวิชร์ อินจับ และเพื่อนร่วมทีม นางสาวนิลาวัณ์ จอดนอก และนางสาวขวัญดาว ศิริรัตนศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลการประกวด ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคว้ารางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา นับเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกครั้งให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดผลงานดีๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีระดับชาติต่อไป  คณะวิทยาศาสตร์ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยนายนรวิชร์ อินจับ และเพื่อนร่วมทีม นางสาวนิลาวัณ์ จอดนอก และนางสาวขวัญดาว ศิริรัตนศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลการประกวด ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคว้ารางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา นับเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกครั้งให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดผลงานดีๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีระดับชาติต่อไป 

 

 • การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE” วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานได้ที่ http://www.mfu.ac.th/school/agro/web/index.php?id=14&tp=1&dp=51

 

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าวจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าว รวมทั้งเป็นการวางทิศทางและกลยุทธ์งานวิจัยด้านข้าวระดับชาติต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยนักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานได้ที่http://dna.kps.ku.ac.th/rice2010/

 

 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง “วิจัยการเกษตร เพื่อ สุขภาพ ความงาม และอายุยืน” ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี และ ซี โรงแรมโซฟิเทล เซนทาร่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  http://www.arda.or.th/arda2010/

 

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท. 36) ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ดีขึ้น" (TOWARDS A BETTER SOCIETY THROUGH SCIENCE AND TECHNOLOYGY) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.stt3 6.scisoc.or.th/

 

 • สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ The 22nd Annual Meeting and International Conference of the Thai Society ในวันที่ 20-22 ต.ค. 2553 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tsb2010conference.com/

 

 • สามารถอ่านเนื้อหา และดาวน์โหลดเอกสารวารสาร TRF Policy Brief ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม 2553 เรื่อง “การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” สรุปและเรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ http://trfpolicybrief.trf.or.th

 

 • เชิญร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2010  ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่  19  มิถุนายน  2553  ภายในงาน ProPak Asia 2010 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ

  

 • โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  Food Innovation Contest  2010 ในหัวข้อ Globalize Thai Food to Creative Economy กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่  18  มิถุนายน  2553 เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Food Innovation Asia Conference 2010  ภายในงาน ProPak Asia ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ

 

 • โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศิษย์เก่า : การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าที่มีบทบาทเป็น “นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร” จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

 

 • การจัดนิทรรศการ Functional Food – Functional Fruit 12 – 16 พ.ค. 2553 และประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. 2553 ณ อาคารแสดงสินค้าชาแลนด์เจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/PR/Content.asp?Art_ID=565

 

 • Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

altalt

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook Fanpage


You are here: Home ภาควิชา

Sample image

usda
Sample imageSample image