คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

1. คุณสมบัติด้านการศึกษา

        1.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขา

        1.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขา วิทย์-คณิต เท่านั้น

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

 

Facebook Fanpage


You are here: Home การเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร

Sample image

usda
Sample imageSample image