Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 20 ปี

                              IMG_3134

                        งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 20 ปี

   คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534

เป็นต้นมา  ซึ่งครบรอบ 20 ปี ในปี 2554  และได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่ 

ทางคณะจึงได้จัดงานทำบุญคณะ  เพื่อความเป็นศิริมงคลและอนุรักษ์ส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีไทยที่ดีงาม  ภาพบรรยากาศในงานพิธี

 

คว้ารางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 betagro

นางสาวลักขณัฏฐา ใหม่คามิ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็น 1 ใน 60 ตัวแทนนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) สัตวแพทย์ และสัตวบาล จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Betagro Food Safety Academy 2010” ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) โครงการนี้เป็นการสร้างแนวคิดอาหารปลอดภัยเพื่อคนรุ่นใหม่ปี 2010 โดยการเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และรับฟังประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการนี้นางสาวลักขณัฏฐา และคณะ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาต่างสถาบันอีก 9 คน ยังได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ชื่อว่า Golden Ball ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแช่เยือกแข็งทำจากหมู และไข่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากเครือเบทาโกร  และได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

 

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม เปิดให้บริการจัดทำรายงาน Monitor (Environmental Monitoring)  พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระกับผู้ประกอบการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามงานบริการด้านอื่นๆ กรุณาติดต่อ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:30 - 16:30 น. โทร 02-867-8082 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลประกวดโครงงาน

alt  

คณะวิทยาศาสตร์ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยนายนรวิชร์ อินจับ และเพื่อนร่วมทีม นางสาวนิลาวัณ์ จอดนอก และนางสาวขวัญดาว ศิริรัตนศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลการประกวด ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคว้ารางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา นับเป็นการสร้างชื่อเสียงอีกครั้งให้แก่มหาวิทยาลัย  จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดผลงานดีๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีระดับชาติต่อไป 

 
Page 5 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image