Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่

alt

 

Thailand Research Expo 2012

alt

 

“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” Thailand Research Expo 2012

โดยเครือข่ายระบบวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัย

ทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวที ระดับชาติ

ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน

ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ


 

ผลงานอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

น้ำปลาเกลือต่ำ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผลงานอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

alt

น้ำปลาเกลือต่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกภายใต้ชื่อเรื่อง “Desalination of Fish Sauce by Electrodialysis” ของอาจารย์ณฐมล จินดาพรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรึ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหลายฉบับและล่าสุดในวารสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2554

alt


 

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี

 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ

ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

alt

 

ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เข้ารับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ

ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านวิชาการอุทิศตน

เพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

alt 

 
Page 4 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image