Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

ACS-ICSCT Symposium

alt

 

 

Leadership Development Courses

alt

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2556 ซึ่งตรงกับนักศึกษาชายที่เกิดในปี 2536

ที่ไม่ได้เรียนวิชารักษาดินแดน ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จึงประชาสัมพันธ์ไปยัง

นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2556 นี้

จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้

1. สด 9 ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  

2. สด.35 ถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน 3 ฉบับ

   (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

4. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด

    (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

หมายเหตุ

- ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2556 นี้

   หากพ้นเวลาที่กำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้วนั้น มหาวิทยาลัย

   ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก

- นักศึกษาที่ไปติดต่อประสานงานควรแต่งกายให้ถูกระเบียบวินัย

 

Flavor workshop 2013

alt

 4th Principles of Flavor Chemistry and 

Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

(Intensive One-Day Course)

 
Page 3 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image