Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

โครงการอบรมเรื่อง Principles ofFlavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

flavor workshop 2018

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ในหัวเรื่อง “8th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Read more...
 

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457

 

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและอาเซียนในรูปแบบ e – poster

culture59

Read more...
 

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทุนการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457 

Brochure60ed1 Re1

 

โครงการอบรมเรื่อง Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

 

Presentation1

     ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ในหัวเรื่อง “7th  Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี การอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมี ของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image