โครงการอบรมเรื่อง Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

 

Presentation1

     ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ในหัวเรื่อง “7th  Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี การอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมี ของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
     การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : คุณอัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์
โทร: 02-867 8026
e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Facebook Fanpage


You are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image